Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.     ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi společností Gardenista s.r.o., se sídlem Hlavní 4, 273 42 Stehelčeves, IČ: 07747985, jako společností provozují internetový obchod na webové adrese www.gardenista.cz (dále také „prodávající“), a třetími osobami (dále také „kupující“).
 • Kupní smlouva je uzavírána prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístněného na webové adrese www.gardenista.cz, nebo na základě poptávky kupujícího učiněné telefonicky nebo e-mailem.
 • Tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy a upravují práva a povinnosti stran kupní smlouvy, pokud není mezi stranami výslovně sjednáno jinak. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 • Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

II.     UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Prodávající provozuje internetový obchod na internetových stránkách www.gardenista.cz. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také „občanský zákoník“) se nepoužije. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 • Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení ceny zboží, nákladů na dopravu apod. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, prodávající není plátce daně z přidané hodnoty.
 • Pokud je kupní smlouva uzavírána prostřednictvím internetového obchodu, pak si kupující vybere na internetovém obchodu prodávajícího zboží v požadovaném množství, vloží je do košíku stisknutím tlačítka „KOUPIT“ (tlačítko, na kterém je vyobrazen nákupní košík).
 • Pro objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu vyplní kupující postupně požadované informace. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 1. objednávaném zboží;
  1. osobě kupujícího, zejména jméno a bydliště (je-li fyzickou osobou) nebo firmu, sídlo, identifikační číslo a informaci o tom, zda je plátcem DPH, emailová adresa, telefonní číslo;
  1. způsobu úhrady kupní ceny zboží;
  1. způsobu doručení zboží; (dále také „objednávka”).
 • Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
 • Před odesláním objednávky má kupující k dispozici odkaz na znění těchto obchodních podmínek a souhlas s těmito obchodními podmínkami potvrdí zaškrtnutím políčka „Souhlasím s obchodními podmínkami“. Zároveň odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se měl možnost seznámit s celkovou cenou, kterou je kupující povinen uhradit.
 • Po vyplnění povinných údajů prostřednictvím internetového obchodu se odeslání objednávky (stisknutí tlačítka „ODESLAT OBJEDNÁVKU“) považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy. Návrh na uzavření kupní smlouvy (nabídka) je neodvolatelný a může být prodávajícím přijat kdykoliv ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je přijetí nabídky potvrzeno prodávajícím odesláním potvrzení objednávky na emailovou adresu kupujícího uvedenou v jeho objednávce.
 • Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.
 1. Prodávající není povinen přijmout návrh na uzavření smlouvy. Prodávající nepřijme návrh na uzavření kupní smlouvy nebo je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy zejména v případě:
 1. kdy prodávající považuje objednávku za nestandardní či spekulativní;
  1. nedostatečných skladových zásob zboží, nedostupnosti zboží;
  1. vyšší moc a meteorologických podmínkách;
  1. kupující nezaplatí řádně nebo včas kupní cenu, nebo kupující je v prodlení s placením kupní ceny;
  1. kdy ani po vynaložení přiměřeného úsilí, které je možné po prodávajícím požadovat, není schopen objednané zboží dodat ve lhůtě uvedené v těchto obchodních podmínkách.
 1. Na základě objednávky kupujícího je prodávající dále oprávněn na místo potvrzení objednávky kupujícímu poslat na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky (zpravidla zejména v případě nedostatku skladových zásob zboží) a vyžádat si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka prodávajícího se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

III.   KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Kupní cena zboží je součet jednotlivých cen zboží uvedených v objednávce.
 • Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu jedním z následujících způsobů:
 1. převodem na účet prodávajícího do třech (3) dnů od uzavření kupní smlouvy a odeslání příslušného daňového dokladu na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce- PRO FORMA FAKTURA;
 1. při vyzvednutí zboží v sídle prodávajícího na adrese Hlavní 4, 273 42 Stehelčeves nebo na výdejním místě na adrese [farmářské tržiště na Náplavce], a to v hotovosti nebo platební kartou.
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. III odst. 8, čl. III odst. 11), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží na výdejní místo. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

IV.   ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. S ohledem na charakter dodávaného zboží, není žádná ze stran oprávněna odstoupit od kupní smlouvy, vypovědět ji, či ji jinak jednostranně ukončit z jiných než kogentních zákonných důvodů, nebo z důvodů výslovně uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo v kupní smlouvě, a strany výslovně vylučují zejména aplikaci § 1977 až 1979, 2002 a 2003 občanského zákoníku.
 • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu, a to bez zbytečného odkladu na účet, ze kterého kupující kupní cenu uhradil.
 • Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez vad způsobených užíváním a bezpečně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Prodávající má právo nedostatečně zabalený či při přepravě poškozený balík nepřevzít (Prodávající doporučuje balík pojistit). Při vrácení zboží zpět prodávajícímu není možné zboží zasílat na dobírku. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

V.    ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVÍRANÉ SE SPOTŘEBITELEM

 1. Ustanovení tohoto článku V. se uplatní pouze v případě, že kupující je spotřebitelem. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 • Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smluv o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 • Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 3. tohoto článku V. obchodních podmínek se kupní smlouva od

 počátku ruší. Zboží musí být vráceno prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 • V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebiteli, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.
 • Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez vad způsobených užíváním a bezpečně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Prodávající má právo nedostatečně zabalený či při přepravě poškozený balík nepřevzít (Prodávající doporučuje balík pojistit). Při vrácení zboží zpět prodávajícímu není možné zboží zasílat na dobírku. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VI.   DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Prodávající zajišťuje tento způsob předání zboží kupujícímu:
 1. Doručení Českou poštou ;
 2. na výdejním místě prodávajícího na adrese farmářské tržiště na Náplavce.
 • Prodávající doručuje na adresy uvedené kupujícím.
 • Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží kupujícímu ve lhůtě dvaceti (20) pracovních dní od uzavření kupní smlouvy. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje z důvodu vyšší moci nebo v případech, kdy není možné z jiných důvodů dodat zboží v uvedené lhůtě (s ohledem na charakter zboží zejména z důvodu přírodních – meteorologických podmínek). V případě prodloužení dodací lhůty informuje prodávající kupujícího prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu kupujícího. Je-li kupující spotřebitelem, má v tomto případě právo na odstoupení od kupní smlouvy. Spotřebitel je v takovém případě oprávněn odstoupit od kupní smlouvy nejpozději do doby dodání zboží.
 • Prodávající splní svoji povinnost dodat zboží tím, že oznámí kupujícímu, že zboží je odesláno nebo připraveno k vyzvednutí na místě dle volby kupujícího v jeho objednávce, a to tedy buď v sídle prodávajícího na adrese Hlavní 4, 273 42 Stehelčeves nebo na výdejním místě prodávajícího na adrese farmářské tržiště na Náplavce.
 • Kupující je povinen převzít zboží v místě uvedeném v objednávce kupujícího. V případě, že kupující nepřevezme zboží podléhající rychlé zkáze (květiny, kytice apod.) do [4] hodin od oznámení prodávajícího, že zboží je připraveno k vyzvednutí na místě zvoleném kupujícím v jeho objednávce, kupní smlouva automaticky zaniká a prodávající je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši kupní ceny zboží. Nárok na úhradu smluvní pokuty je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

VII.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Pokud jsou předmětem objednávky květiny, kytice či jiné zboží prodávajícího podléhající rychlé zkáze a přírodním – meteorologickým podmínkám, bere kupující na vědomí, že takové zboží vyžaduje po zakoupení zvláštní zacházení. Takové zboží je potřeba uchovávat při stálé teplotě, ve vodě, jinak může dojít k jeho rychlému znehodnocení. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené kupujícím.
 • S ohledem na povahu zboží (věci) a dle ust. § 2167 písm. d) občanského zákoníku, prodávající neposkytuje spotřebiteli záruku za jakost.
 • Práva a povinnosti stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
 • Kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění zasláním emailu na adresu uvedenou na internetových stránkách prodávajícího pod odkazem KONTAKT nebo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.
 • Při uplatnění reklamace kupující předloží prodávajícímu také pokladní či jiný obdobný účetní doklad, z něhož je zřejmé, že zboží bylo zakoupena u prodávajícího.
 • Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy.
 • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, kupující je oprávněn požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady. 
 • Není-li prodávající schopen dodat po oprávněném uplatnění vady kupujícímu novou věci z důvodu její nedostupnosti (prodávající oznámí kupujícímu, že novou věc nemá skladem), je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a vrátí kupujícímu kupní cenu.
 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.
 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením kupní ceny.
 • Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího za 24 hodin od okamžiku, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím, nebo okamžikem předání zboží kupujícímu.
 • Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 • Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Kupující-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Kupní smlouva a vztahy z ní se řídí českým právem, zejména pak občanským zákoníkem.
 • Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku; jakákoliv změna okolností nezakládá právo uplatňovat jakékoliv nároky s tím související; strany výslovně vylučují aplikaci ust. § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2000 občanského zákoníku. Smluvní strany se vzdávají jakéhokoliv práva na zrušení smlouvy a navrácení do původního stavu, pokud by byla vzájemná plnění dle této Smlouvy v hrubém nepoměru, a výslovně vylučují aplikaci ust. § 1793 až 1796 občanského zákoníku. 
 1. Pokud je strana v prodlení se splácením peněžitého dluhu dle kupní smlouvy, pak je taková strana jako dlužník povinna zaplatit druhé straně jako věřiteli úrok z prodlení z dlužné částky, ledaže za prodlení není odpovědná. Povinnost dlužníka hradit úrok z prodlení vzniká bez ohledu na to, zda věřitel řádně splnil své smluvní či zákonné povinnosti. Úrok z prodlení dospívá a je splatný každý den prodlení i bez výzvy věřitele. Věřitel má právo na náhradu škody vzniklé nesplněním peněžitého dluhu v plné výši, a to bez ohledu na to, zda je, či není kryta úroky z prodlení.
 1. Není-li kupní smlouva uzavírána se spotřebitelem, pak strany výslovně vylučují aplikaci ust. § 1799, § 1800 a § 2158 až § 2174 občanského zákoníku.
 1. Obchodní zvyklosti, ať už zachovávané obecně či v daném odvětví, nemají přednost před ustanovením kupní smlouvy nebo zákona.
 1. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také „Nařízení GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, a dalšími právními předpisy.
 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 Nařízení GDPR je Gardenista s.r.o., se sídlem Hlavní 4, 273 42 Stehelčeves, IČ: 07747985 (dále také „správce“).

Emailová adresa na správce je shop@gardenista.cz

Telefonní číslo na správce je +420 777 125 125

Korespondenční adresa na správce je Hlavní 4, 273 42 Stehelčeves, Česká republika

 • Hlavním důvodem zpracování osobních údajů kupujícího je zajištění poskytování služeb ze strany prodávajícího a dodržování zákonů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Pokud prodávající zpracovává osobní z důvodu plnění právních povinností, nemusíme získat souhlas kupujícího.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Kupující souhlasí se zpracováním všech osobních údajů, které zadá do objednávky, zejména těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, emailová adresa, telefonní číslo. Jedná se o identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o objednávkách kupujícího (dále také „osobní údaje“).
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely uzavření kupní smlouvy, plnění práv a povinností z kupní smlouvy, zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Kupující může odmítnout zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícím zasláním emailu na emailovou adresu uvedenou na internetových stránkách pod odkazem KONTAKT. Souhlas se zpracováním osobních údajů je podmínkou pro uzavření kupní smlouvy.
 • Kromě osob vydávající zboží v sídle prodávajícího či na výdejním místě nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám vyjma smluvním partnerům prodávajícího, kterým může být externí účetní, daňový poradce, advokát, poskytovatelé komunikačních a účetních programů a webhostingových služeb. Za určitých, přesně definovaných, podmínek je prodávající povinen některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 • Osobní údaje jsou uchovány na výpočetní technice prodávajícího či v datových centrech [__________]
 1. Osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím a následně po dobu přiměřenou k ochraně práv prodávajícího, uplatnění nároků z vadného plnění či odpovědnosti za způsobenou škodu. V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou osobní údaje 7 let nebo do odvolání takového souhlasu. Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech povinností prodávajícího, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím či z obecně závazných právních předpisů, musí prodávající zpracovávat bez ohledu na udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).
 1. Ve vztahu k osobním údajům má kupující zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání jeho osobních údajů, právo na přístup k jeho osobním údajům, právo požadovat přenesení jeho osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení jeho osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s kupujícím prodávající zpracovává (tzv. právo být „zapomenut“).
 1. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 1. Kupující potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 01.09.2020.

Ve Stehelčevsi dne 01.09.2020

Příloha obchodních podmínek


POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ SPOTŘEBITELEM

DISTANČNÍM ZPŮSOBEM


Právo odstoupit

 1. Do 14 dnů máte právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Nelze odstoupit o kupní smlouvy u zboží, které podléhá rychlé zkáze (tj. např. květiny kytice či jiné zboží prodávajícího podléhající rychlé zkáze a přírodním – meteorologickým podmínkám), jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
 • Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.
 • 3.     Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat společnost smlouvy uzavírané mezi společností Gardenista, se sídlem Hlavní 4, 273 42 Stehelčeves, IČ: 07747985, e-mail: info@gardenista.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

 1. Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi.. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
 • Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
 • Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
 • Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
 • Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)


Oznámení o odstoupení od smlouvy

 Adresát:

Gardenista, se sídlem Hlavní 4, 273 42 Stehelčeves, IČ: 07747985

 –Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto
 zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*)

 – Datum objednání(*)/datum obdržení(*)

 – Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 – Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 – Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 – Datum

(*)   Nehodící   se   škrtněte   nebo   údaje   doplňte.